Aktivne kamate
U donjoj tabeli možete vidjeti pregled kretanja prosječnih aktivnih kamatnih stopa na nivou bankarskog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine za dva najznačajnija sektora (privreda i stanovništvo) u posljednje tri godine, sa stanjem za zadnji mjesec kalendarske godine.

Riječ je ustvari o pregledu prosječnih ponderisanih nominalnih kamatnih stopa (u tabeli označene akronimom NKS) i prosječnih ponderisanih efektivnih kamatnih stopa (u tabeli označene akronimom EKS) koje se obračunate prema metodologiji Agencije za bankarstvo FBiH.

Efektivnom kamatnom stopom se smatra dekurzivna kamatna stopa koja se obračunava na godišnjem nivou, i to primjenom složenog kamatnog računa, na način da se diskontovana novčana primanja izjednačavaju sa diskontovanim novčanim izdacima odobrenih kredita, odnosno primljenih depozita.

U donjoj tabeli možete vidjeti prikaz ponderisanih nominalnih i efektivnih kamatnih stopa koje je obračunala Agencija za bankarstvo FBiH na osnovu podataka koje mjesečno dostavljaju sve komercijalne banke u Federaciji BiH ovoj instituciji.

Opis / kamata i period NKS 2014. EKS 2014. NKS 2015. EKS 2015. NKS 2016. EKS 2016.
Kratkoročni krediti privredi 5,55% 5,99% 4,84% 5,25% 3,61% 3,90%
Kratkoročni krediti stanovništvu 6,57% 8,90% 8,21% 11,74% 9,60% 15,16%
Dugoročni krediti privredi 5,29% 6,76% 5,31% 5,67% 4,86% 5,18%
Dugoročni krediti stanovništvu 7,50% 8,60% 7,10% 8,55% 6,55% 8,10%
Ukupni krediti privredi 5,43% 6,32% 4,99% 5,38% 3,98% 4,28%
Ukupni krediti stanovništvu 7,44% 8,62% 7,13% 8,64% 6,65% 8,32%

Termin ukupni krediti u gornjoj tabeli se odnosi na prosječne ponderisane kamatne stope na ukupne kredite - odnosno i kratkoročne i dugoročne - i za privredu i stanovništvu.

Kod analize trenda kamatnih stopa relevantno je pratiti kretanje ponderisane EKS, a razlika u odnosu na ponderisanu NKS je rezultat naknada i provizija koji se plaćaju banci za odobreni kredit i koji ulaze u obračun cijene kredita.

Zbog pomenutog se i u teoriji i u praksi smatra da jedino efektivna kamatna stopa (EKS) predstavlja stvarnu cijenu kredita koju banci plaća klijent.

Napominjemo još jednom da se u gornjem tabelarnom pregledu nalaze podaci o prosječnim ponderisanim aktivnim kamatnim stopama na nivou bankarskog sektora koje ne moraju da odgovaraju kamatnim stopama u bilo kojoj pojedinačnoj komercijalnoj banci u FBiH.

Ponderisana aritmetička sredina je prema definiciji statistički pokazatelj koji za razliku od obične aritmetičke sredine u obzir uzima i uticaj, tojeste važnost faktora za koje se obračunava.

Aktivne kamate su prema definiciji one koje na račun banke plaćaju klijenti (pravna i fizička lica) na određene usluge. Aktivna kamata je ona koju banka obračunava i naplaćuje prije svega na kredite.

Visina kamate ovisi o opštem nivou kamatnih stopa, valuti kredita, roku na koji je kredit odobren i procjeni rizika, što znači da je kamatna stopa na duže rokove i veće rizike viša i obrnuto.

Preporuka urednika

Kako je uništavan Energoinvest, nekadašnji ponos privrede BiH

Vijest koja je objavljena prošle sedmice, a u kojoj se kaže da je sarajevska kompanija Energoinvest ... link

Privatizacija: Referendumom do odluke o prodaji elektroprivreda

Konačno je u javnost isplivala dugo najavljivana Agenda ekonomskih reformi, koja je navodno urađena ... link

Privatizacija u BiH: Država je loš gazda, ali još ima i daleko gorih

Prošle sedmice od predstavnika nove izvršne vlasti čuli smo dobro poznate, ali pomalo zaboravljene ... link

Zatvaranje VW pogona u BiH: Rekvijem za proizvodnju automobila

U martu 1999. godine imao sam priliku prisustvovati pres-konferenciji Volkswagena AG u sjedištu ... link