Aktivne kamate
U donjoj tabeli nalaze se prosječne aktivne kamatne stope u komercijalnim bankama u Federaciji BiH. Riječ je ustvari o ponderisanim efektivnim kamatnim stopama (EKS) koje objavljuje Agencija za bankarstvo Federacije BiH.

Efektivna kamatna stopa (EKS) predstavlja stvarnu cijenu kredita, odnosno prihoda na depozit, izraženu kao procenat na godišnjem nivou.

Efektivnom kamatnom stopom se smatra dekurzivna kamatna stopa koja se obračunava na godišnjem nivou, i to primjenom složenog kamatnog računa, na način da se diskontovana novčana primanja izjednačavaju sa diskontovanim novčanim izdacima odobrenih kredita, odnosno primljenih depozita.

U donjoj tabeli je prikaz ponderisanih efektivnih kamatnih stopa koje je obračunala Agencija za bankarstvo FBiH.

Vrsta kredita / period 31. 12. 2014. 30. 06. 2015. 31. 12. 2015. 30. 06. 2016.
Kratkoročni krediti privredi 5,99% 5,26% 5,25% 4,42%
Kratkoročni krediti stanovništvu 8,90% 11,47% 11,74% 14,68%
Dugoročni krediti privredi 6,76% 5,84% 5,67% 4,97%
Dugoročni krediti stanovništvu 8,60% 8,44% 8,55% 8,82%

.

Kod analize trenda kamatnih stopa relevantno je pratiti kretanje ponderisane EKS, a razlika u odnosu na ponderisanu NKS (nominalnu kamatnu stopu) je rezultat naknada i provizija koji se plaćaju banci za odobreni kredit i koji ulaze u obračun cijene kredita. Zato EKS predstavlja stvarnu cijenu kredita.

U prvoj polovini 2016. godine ponderisana EKS na kredite bilježi oscilacije unutar 0,38 procentnih poena, sa najvišom stopom zabilježenom u martu od 6,32%, a najnižom u februaru od 5,94%.

Ponderisane kamatne stope na kratkoročne kredite bilježe oscilacije unutar 0,77 procentnih poena, a na dugoročne kredite se kreću unutar raspona od 0,75 procentnih poena.

Ponderisana EKS na kratkoročne kredite u junu 2016. godine iznosila je 4,58%, što je za 0,77 procentnih poena niže u odnosu na decembar 2015. godine, dok je ponderisana EKS na dugoročne kredite iznosila 6,93%, što je za 0,13 procentnih poena niže u odnosu na decembar 2015. godine.

Kamatne stope na kredite plasirane u dva najvažnija sektora - privredi i stanovništvu - u posmatranom periodu 2016. godine su se kretale u suprotnom smijeru. Kamatne stope privredi su zabilježile trend daljnjeg blagog smanjenja, dok su ponderisane EKS stanovništvu generalno bile na nešto višem nivou u odnosu na prethodnu godinu. U gornjoj tabeli se ne nalaze prosječne ponderisane kamatne stope nego ponderisane EKS za pojedine kredite.

.