Aktuelno
U donjoj tabeli dati su najznačajniji koeficijenti za ocjenu profitabilnosti, produktivnosti i efikasnosti komercijalnih banaka u Federaciji BiH.

Riječ je, dakle, o prosječnim koeficijentima na nivou cjelokupnog bankaskog sistema, obračunatih prema podacima i metodologiji Agencije za bankarstvo Federacije BiH.

Koeficijenti 31. 12. 2014. 31. 12. 2015. 31. 12. 2016.
Dobit na prosječnu aktivu 0,74 0,72 1,00
Dobit na prosječni kapital 4,82 4,62 6,50
Dobit na dionički kapital 9,44 9,37 15,02
Prihodi od kamata / aktiva 3,50 3,47 3,38
Operativni prihodi / aktiva 2,09 2,12 2,20
Ukupni prihod / aktiva 5,60 5,59 5,58
Poslovni rashodi / aktiva 1,46 1,51 1,21
Operativni rashodi / aktiva 3,24 3,20 3,21
Ukupni rashodi / aktiva 4,71 4,71 4,42

.

Prema konačnim nerevidiranim podacima iz finansijskog izvještaja koji prikazuje uspješnost poslovanja banaka (bilans uspjeha) za 2016. godinu, na nivou bankarskog sistema u Federaciji BiH ostvaren je pozitivan finansijski rezultat - dobit u iznosu od 173 miliona KM, što je za 47 posto ili 56 miliona KM više u odnosu na kraj 2015. godine.

To predstavlja najbolji ostvareni rezultat bankarskog sektora u FBiH do sada, s napomenom da je druga po visini dobit ostvarena prethodne godine (117 miliona KM), a onda slijedi obit ostvarena u 2014. godini (116 miliona KM), navodi se u analizi FBA.

Pozitivan efekat na finansijski rezultat sistema posebno je imalo ostvarenje manjeg gubitka kod dvije banke u iznosu od 57 miliona KM, te veće dobiti kod banaka koje su pozitivno poslovale i u prošloj godini (efekat 16 miliona KM).

S druge strane, negativan efekat od 23 miliona KM je prvenstveno rezultat ostvarene manje dobiti kod dvije veće banke. Posmatrano u odnosu na isti period prošle godine, broj banaka je smanjen za dvije banke zbog pripajanja, čiji je finansijski rezultat ostvaren u 2016. godini kapitaliziran.

.

.