Aktuelno
Bilansna suma (aktiva) bankarskog sektora Federacije BiH na kraju prve polovine 2016. godine iznosila je 17,5 milijardi KM, što je više za 1,9 posto ili 322 miliona KM nego na kraju 2015. godine.

Nakon stagnacije u prvom kvartalu, pokazuju podaci Agencije za bankarstvo FBiH (FBA), pozitivna kretanja zabilježena su u drugom kvartalu, odnosno blagi rast bilansne sume i ključnih bilansnih kategorija: depozita, ukupnog kapitala i kredita, što je trend prisutan već duži period, jer je još uvijek evidentan uticaj finansijske i ekonomske krize, odnosno uticaj stanja u okruženju u kojem posluju banke u Federaciji BiH, odnosno u BiH.

Neznatan rast bilansne sume na nivou sistema rezultat je niske do umjerene stope rasta kod većine banaka (11 banaka), dok su preostale banke zabilježile pad aktive.

Pokazatelj koncentracija u tri najznačajnija segmenta bankarskog poslovanja: u aktivi, kreditima i depozitima je vrijednost Herfindahlova indeksa.

U prvih šest mjeseci 2016. godine Herfindahlov indeks koncentracije u sve tri relevantne kategorije (aktivi, kreditima i depozitima) je neznatno promijenjen, tako da je sa 30. 06. 2016. godine za aktivu iznosio 1.406 (+1), kredite 1.331 (-10) i depozite 1.450 (-11) jedinica, što pokazuje umjerenu koncentraciju.

Drugi pokazatelj koncentracije u bankarskom sistemu je omjer tržišne koncentracije, odnosno koncentracijska stopa9 (dalje CR5), koja pokazuje ukupno učešće najvećih institucija u sistemu u odabranim relevantnim kategorijama: u aktivi, kreditima i depozitima.

CR5 je, kao i Herfindahlov indeks koncentracije, neznatno promijenjen i za tržišno učešće iznosio je 69,8 posto, za kredite 70,1 posto i depozite 71,0 posto. Već duži period vrijednost CR5 ima neznatne, odnosno blage promjene u sve tri kategorije, ali i dalje je evidentna dominacija pet najvećih banaka u sistemu koje „drže“ oko 70 posto tržišta, kredita i depozita.

U prvoj polovini 2016. godine, kao i prethodnih godina, bilansna suma ima blagi trend rasta od 1,9 posto ili 322 miliona KM i sa 30. 06. 2016. godine iznosila je 17,5 milijardi KM.

Depoziti su takođe ostvarili neznatan rast od 1,7 posto ili 221 milion KM, odnosno iznosili su 13,3 milijarde KM, dok je ukupni kapital, nakon rasta od 3 posto ili 77 miliona KM, iznosio 2,6 milijardi KM.

Nastavljen je trend smanjenja kreditnih obaveza, sa stopom od 4,6 posto ili 41 milion KM, odnosno na nivo od 863 miliona KM.

Pad novčanih sredstava od 5,6 posto ili 270 miliona KM, koja su na kraju posmatranog perioda iznosila 4,6 milijardi KM, rezultat je blagog kreditnog rasta, rasta ulaganja u vrijednosne papire i plasmana drugim bankama, te, s druge strane, plaćanja dospjelih kreditnih obaveza.

Višak likvidnosti, zbog stagnacije kreditnih plasmana, dio banaka je kratkoročno plasirao u domaće i strane banke, što donosi dodatni kamatni prihod. Plasmani drugim bankama porasli su za 106 posto ili 83 miliona KM i sa 30. 06. 2016. godine iznosili su 162 miliona KM.

U posmatranom periodu 2016. godine ostvaren je kreditni rast od 3,1 posto ili 361 milion KM i sa 30. 06. 2016. godine krediti su iznosili 12 milijardi KM.

Rast ulaganja u vrijednosne papire nastavljen je i u prvoj polovini 2016. godine, sa stopom od 11 posto ili 116 miliona KM (u 2015. godini rast je iznosio 31,1 posto ili 249 miliona KM), što se najvećim dijelom odnosi na vrijednosne papire emitenta Vlada F BiH. Portfolio vrijednosnih papira na kraju posmatranog perioda iznosio je 1,2 milijarde KM, što je učešće u aktivi od 6,7 posto.