Aktuelno
U prvoj polovini 2017. godine poslovanje bankarskog sektora karatkeriše rast bilansne sume, depozita i kredita, nastavak pozitivnih trendova koji se ogledaju u rastu štednje stanovništva, kapitala, dobiti i pada učešća nekvalitetnih kredita u ukupnim kreditima. Na nivou sistema zabilježen je pozitivan finansijski rezultat, te se na osnovu svega može zaključiti da je bankarski sektor i dalje ostao stabilan, adekvatno kapitaliziran, a likvidnost je i dalje zadovoljavajuća.

Na dan 30. 06. 2017. godine u Federaciji BiH bankarsku dozvolu imalo je 15 banaka, kao i na kraju 2016. godine. Broj zaposlenih u bankama FBiH iznosio je 6.646, što j neznatno povećanje od 0,5 posto ili 31 zaposlenika u odnosu na kraj 2016. godine.

Bilansna suma (aktiva) bankarskog sektora na kraju prve polovine 2017. godine iznosila je 19 milijardi KM i veća je za 3,3 posto ili 611 miliona KM u odnosu na kraj 2016. godine. Rast bilansne sume na strani izvora (pasive) rezultat je prevashodno rasta depozita i ukupnog kapitala, dok je struktura aktive imala manje promjene vezane za ključne imovinske stavke: povećanje učešća kredita sa 66,8 posto na 67,4 posto i smanjenje učešća novčanih sredstava sa 28,3 posto na 27,4 posto.

Krediti, kao najveća stavka aktive banaka, u prvoj polovini 2017. godini zabilježili su rast od 4,3 posto ili 528 miliona KM i sa 30. 06. 2017. godine iznose 12,8 milijardi KM. I u prvoj polovini 2017. godine nastavljeni su pozitivni trendovi iz 2016. godine, koji se ogledaju u segmentu sektorskog kreditiranja, odnosno većeg rasta kredita odobrenih privatnim preduzećima nego stanovništvu.

Krediti dati privatnim preduzećima ostvarili su stopu rasta od 5,3 posto ili 304 miliona KM, tako da su sa 30. 06. 2017. godine krediti dati ovom sektoru dostigli iznos od 6,1 milijardu KM i učešće od 47,3 posto. Krediti dati stanovništvu u istom periodu zabilježili su stopu rasta od 3,5 posto ili 209 miliona KM, dok je njihovo učešće blago smanjeno sa 48,7 posto na 48,3 posto i sa 30. 06. 2017. godine iznosili su 6,2 milijarde KM.

Pokazatelji kvaliteta kredita su i u prvoj polovini 2017. godini, kao i u prethodne dvije godine, poboljšani, što se posebno odrazilo na sektor pravnih lica. Nešto veći rast kreditnog portfolija, znatno niži priliv novih nekvalitetnih kredita, kao i trajni otpisi, imali su pozitivan efekat na koeficijent učešća nekvalitetnih kredita u ukupnim kreditima, koji je sa 11,7 posto, koliko je iznosio na kraju 2016. godine, smanjen na 11 posto sa 30. 06. 2017. godine.

Učešće nekvalitetnih kredita odobrenih pravnim licima u odnosu na ukupne kredite pravnim licima iznosi 13,9 posto, a učešće nekvalitetnih kredita stanovništva u odnosu na ukupne kredite plasirane stanovništvu iznosi 7,8 posto.

Novčana sredstva iznose 5,2 milijarde KM ili 27,4 posto bilansne sume banaka u FBiH i na približno istom su nivou kao i na kraju 2016. godine. Ulaganja u vrijednosne papire su stavka aktive koja je u prvoj polovini 2017. godini zabilježila značajan rast od 8,8 posto ili 108 miliona KM i sa 30. 06. 2017. godine iznose 1,33 milijarde KM, sa učešćem od 7 posto u aktivi bankarskog sektora u FBiH.

U strukturi izvora finansiranja banaka sa učešćem od 77,1 posto ili u iznosu od 14,6 milijarde KM, depoziti su najznačajniji izvor finansiranja. U prvoj polovini 2017. godine zabilježen je rast depozita od 3,3 posto ili 462 miliona KM. Štedni depoziti, kao najznačajniji i najveći segment depozitnog i finansijskog potencijala banaka, zadržali su pozitivan trend rasta i sa 30. 06. 2017. godine dostigli su iznos od osam milijardi KM, što je za 1,7 posto ili 137 miliona KM više nego na kraju 2016. godine.

Kreditne obaveze banaka sa 30. 06. 2017. godine iznosile su 867 miliona KM ili 4,5 posto od ukupnih izvora finansiranja i veće su za 2,2 posto ili 19 miliona KM u odnosu na 2016. godine. U posljednjih devet godina, zbog uticaja finansijske i ekonomske krize, banke su se znatno manje zaduživale u inostranstvu, a plaćanjem dospjelih obaveza, učešće ovih izvora u finansiranju banaka su značajno smanjeni.

U prvoj polovini 2017. godine ukupni kapital povećan je za 3,6 posto ili 98 miliona KM, po osnovu dobiti tekućeg perioda i sa 30.06.2017. godine iznosi 2,8 milijardi KM (dionički 1,2 milijarde KM). Regulatorni kapital na dan 30. 06. 2017. iznosi 2,5 milijardi KM i povećan je za 5,4 posto ili 127 miliona KM u odnosu na kraj 2016. godine, bez značajnijih promjena u njegovoj strukturi.

Stopa adekvatnosti kapitala bankarskog sistema, kao jedan od najvažnijih pokazatelja snage i adekvatnosti kapitala banaka, sa 30. 06. 2017. godine iznosi 15,7 posto, kao i na na kraj 2016. godine, te je i dalje znatno viša od zakonskog minimuma (12 posto), što predstavlja zadovoljavajuću kapitaliziranost ukupnog sistema i jaku osnovu i temelj za očuvanje njegove sigurnosti i stabilnosti. Stopa finansijske poluge na nivou bankarskog sektora na dan 30. 06. 2017. godine iznosi 9,9 posto (propisani minimum 6 posto).

Prema podacima iz bilansa uspjeha, na nivou bankarskog sisetem u Federaciji BiH u prvoj polovini 2017. godine ostvaren je pozitivan finansijski rezultat - dobit - u iznosu od 152 miliona KM. Pozitivan finansijski rezultat ostvaren je kod 14 banaka u ukupnom iznosu od 154 miliona KM, dok je jedna banka iskazala gubitak u iznosu od dva miliona KM, navodi se u informaciji FBA.

Izdvojeno iz sadržaja