Biblioteka
Na ovoj stranici možete pronaći linkove za razne elektronske knjige, publikacije, zakone i podzakonske akte i tako dalje koji tretiraju teme finansija, ekonomije, ličnih finansija i općenito privrede.

FINANSIJSKI PREPOROD (PUBLIKACIJE UDRUŽENJA BETA.BA)

Finansijski preporod 1: Osnove ličnih finansija - Bogatstvo i siromaštvo .. Mudrost trošenja .. Bilans stanja fizičkog lica .. Kako se riješiti dugova .. Osam koraka za problem zaduženosti .. Stop novim zaduživanjima link

Finansijski preporod 2: Pametno zaduživanje - Kamata na kamatu .. Bankarski sistem u BiH .. Koncentracija kapitala .. Sveto slovo .. Vodič za zaduživanje .. Ja živim samo za ratu .. Koliko me stvarno košta kredit link

Finansijski preporod 3: Instrumenti osiguranja - Depoziti i mjenica .. Saglasnost i zadužnica .. Jemstvo i hipoteka .. Zalog .. Polica osiguranja .. Nepovoljna polica osiguranja .. Zaštita plasmana .. Odreknuće od hipoteke i plasman link

KNJIGE IZ OBLASTI EKONOMIJE I FINANSIJA

Novac i poslovno bankarstvo (prof. dr. Paul Samuelson) - Razvoj novca .. Cijena novca .. Bankarstvo i ponuda novca .. Postupak stvaranja depozita .. Bankarstvo kao posao .. Konačna ravnoteža link

Centralno bankarstvo i monetarna politika (prof. dr. Paul Samuelson) - Centralno bankarstvo i federalne rezerve .. Politika diskontne stope .. Mijenjanje obaveznih rezervi .. Mehanizam monetarnog prijenosa link

Ekonomija od A do Z (grupa autora) - Leksikon ekonomskih pojmova .. Akceptni nalog .. Akumulacija i akvizicija .. Bilaterizam .. Dan izvršenja obaveza .. Evropski monetarni sistem .. Kvazifiskalni deficit link

ZAKONI I PODZAKONSKI AKTI I DRUGI PROPISI

Zakon o bankama, Federacija Bosne i Hercegovine, april 2017. godine, Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj 27/17 od 12. 04. 2017. godine link

Odluka o minimalnim zahtjevima u pogledu sadržaja, razumljivosti i dostupnosti općih i posebnih uslova poslovanja davaoca finansijskih usluga link

INTERVJUI, TEKSTOVI I OSTALO

Intervju predsjednika Udruženja Beta.ba za njemački Deutsche Welle - Sarajevski kafići u rukama offshore kompanija .. Panama papers .. Kako funkcioniše sistem izbjegavanja poreza link

Intervju predsjednika Udruženja Beta.ba za internet magazin Buka iz Banja Luke - Sve dok su nam "like" i "share" vrhunac građanskog otpora ne možemo se nadati boljem životu link

Izdvojeno iz sadržaja

Osnovni pokazatelji poslovanja komercijalnih banaka u FBiH

Komercijalne banke u FBiH rangirane prema aktivi, kreditima, depozitima i finansijskom rezultatu ... link

Racio analiza poslovanja bankarskog sektora u Federaciji BiH

Tabelarni pregled najznačajnijih koeficijenata za ocjenu profitabilnosti, produktivnosti i efikasnosti ... link

Konsolidovani bilans stanja bankarskog sektora u FBiH

Ukupan iznos poslovne aktive bankarskog sektora te procentualna kretanja iznosa ukupnih kredita i ... link