Bruto proizvod
U donjoj tabeli možete vidjeti kretanje bruto domaćeg proizvoda (skraćeno BDP) u Bosni i Hercegovini u posljednjih pet godina i to nominalni BDP i po stanovniku, iskazano u konvertibilnim markama (KM), eurima (EUR) i američkim dolarima (USD).

Izvor za ove podatke o BDP-u je Agencija za statistiku BiH i u tabeli su iskazani prvi podaci, prema proizvodnom pristupu, koji nisu naknadno redigovani. Dakle, riječ je o prvim podacima, proizvodni pristup.

Agencija za statistiku BiH daje i definiciju pojma BDP-a. Bruto domaći proizvod u ovom je slučaju jednak vrijednosti svih roba i usluga proizvedenih u ekonomiji (output ili bruto vrijednost proizvodnje) minus vrijednost svih roba i usluga potrošenih u proizvodnom procesu (međufazna potrošnja).

Indikator / godina 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.
BDP nominalni (miliona KM) 25.772 25.734 26.743 27.304 28.540
BDP po stanovniku (KM) 6.711 6.709 6.979 7.135 7.473
BDP nominalni (miliona EUR) 13.177 13.158 13.674 13.961 14.592
BDP po stanovniku (EUR) 3.432 3.430 3.568 3.648 3.821
BDP nominalni (miliona USD) 18.329 16.900 18.148 18.524 16.192
BDP po stanovniku (USD) 4.773 4.406 4.736 4.840 4.240

.

Bruto vrijednost proizvodnje definiše se kao tržišna vrijednost svih proizvedenih roba i pruženih usluga. Obračunata je po djelatnostima u baznim cijenama jer su sve subvencije posmatrane kao subvencije na proizvode.

Međufazna potrošnja predstavlja vrijednost dobara i usluga, upotrebljenih kao inputi u procesu proizvodnje u obračunskom periodu sa ciljem da se proizvedu druga dobra i usluge.

.

.

.

.

.

.