Menu
RSS
Banner 02

Novu Upravu EP BiH dočekao nedostatak uglja

Vršilac dužnosti generalnog direktora i vršioci dužnosti članova Uprave JP Elektroprivreda BiH Sarajevo sa ciljem objektivnog informisanja javnosti ukazuju da je na dan preuzimanja dužnosti 24. augusta 2023.godine finansijsko poslovanje kompanije bilo sa gubitkom u iznosu 55,11 miliona KM, a ostvareni prihod u prvih osam mjeseci manji za 108,96 miliona u odnosu na planirani, saopšteno je iz Elektroprivrede BiH.

Preuzimanjem kompanije aktuelna Uprava suočila se sa značajno smanjenim plasmanom uglja iz rudnika Koncerna EPBiH prema termoelektranama u Tuzli i Kaknju, koji je u periodu januar - august iznosio svega 57,1 posto od planiranih i ugovorenih količina i s padom proizvodnje električne energije. Zbog revitalizacije koja je počela sa kašnjenjem od četiri mjeseca, iz pogona je isključen Blok 6 u TE Tuzla.

Zatečeno stanje sa isporukama uglja i ozbiljno dovođenje u pitanje proizvodnje električne energije i stabilnosti elektroenergetskog sistema, rezultat je izostanka nužnih mjera i aktivnosti od strane prethodne Vlade FBiH i uprava JP Elektroprivreda BiH na zaustavljanju kontinuiranog pada plasmana uglja iz rudnika Koncerna koji je počeo 2019.godine.

Direktna posljedica je smanjenje proizvodnje električne energije za otprilike 1.400 GWh u 2022.godini u odnosu na 2018., smanjenje bilansnih viškova i prihoda po osnovu tržišne prodaje za 280 miliona KM. Trend značajnog pada plasmana uglja i proizvodnje električne energije, bilansnih viškova namjenjenih za prodaju na tržištu i prihoda po tom osnovu, nastavljen je i u 2023.godini.

U informaciji upućenoj 30. januara 2023.godine, prethodna Vlada FBiH upozorena je na uzroke koji utiču na poslovanje kompanije i vode neizbježno negativnom finansijskom rezultatu, odnosno gubitku u iznosu 90,8 miliona KM. U istoj informaciji, Vladi FBiH je uz sagledavanje faktora presudnih za obavljanje osnovnih djelatnosti ukazano da se JP Elektroprivreda BiH izlaže značajnom riziku nedostatka električne energije za zadovoljavanje potreba svojih kupaca te posljedično potrebi kupovine energije na tržištu. Reakcije i poduzimanje aktivnosti na eliminaciji ili ublažavanju negativnih uzroka su izostale.

Imajući u vidu činjenicu da je prethodna Vlada FBiH prije devet mjeseci seriozno informisana o sagledavanju elektroenergetskih prilika i finansijskom položaju kompanije za period februar - decembar 2023.godine, plasiranje informacija o nepostojećem gubitku i raspoloživosti značajnog iznosa sredstava na računima, dodatno usložnjava tešku situaciju u kojoj se nalazi JP Elektroprivreda BiH.

To ujedno i otežava nastojanja i aktivnosti na iznalaženju rješenja kojima će se izbjeći finansijski kolaps najznačajnijeg privrednog subjekta u FBiH i dovođenje u pitanje stabilnosti elektroenergetskog sistema i snabdijevanja kupaca, navodi se u saopštenju EP BiH.