Menu
RSS
Banner 01

Šta je Gateway Experience koji je istraživala CIA?

Hemi-Sync koristi prednosti frekventnog odgovora i funkcionira tako da ljudski mozak počinje da oponaša vanjske frekvencije koja čuje. Ako, naprimjer, subjekt čuje frekvenciju na theta nivou, ona će se pomjeriti sa svog beta nivoa u mirovanju na theta nivo. Da bi postigao ove neprirodne nivoe, Hemi-Sync postavlja jednu frekvenciju u lijevo uho i kontrastnu frekvenciju u desno. Mozak tada doživljava delta frekvenciju, također poznatu kao frekvencija otkucaja. Danas takve frekvencije nazivaju i binauralnom muzikom.

Sa opuštenom lijevom stranom mozga i tijelom u virtuelnom stanju sna, stvorili su se idealni uslovi za ujednačene i sve veće i veće amplitude i frekvencije izlaznih moždanih valova. Subjekt tada može promijeniti svoju svijest. Međutim, Gateway sistem radi samo kada je zvuk, koji se prenosi preko slušalica, praćen fizičkom tišinom koja je uporediva sa drugim oblicima meditacije. Ovo povećava unutrašnju rezonancu subjekta na zvučne frekvencije tijela, naprimjer srca, što pak povećava frekvenciju izlaznog moždanog vala.

Ljudsko tijelo, zasnovano na vlastitim mikro-kretima, tada funkcionira kao podešeni vibracioni sistem. U izvještaju se tvrdi da cijelo tijelo na kraju prenosi energiju između 6,8 i 7,5 Herca, što odgovara Zemljinoj energiji (7 - 7,5 Herca). Rezultirajuće talasne dužine su dugačke, oko 40.000 kilometara, što je s druge strane perimetar planete. Prema izvještaju, ovakav signal se može kretati oko elektrostatičkog polja svijeta za 1/7 sekunde.

McDonnell tada počinje da opisuje prirodu materije i energije. Materijalno ili čvrsta materija u strogoj konstrukciji pojma, objašnjava on, naprosto ne postoji. (Sada jedna mala digresija - isto tvrdi i moderna kvantna fizika, navodeći da čvrsta materija na subatomskim nivoima nije ništa drugo nago vrtlog energije.)

Atomska struktura je sastavljena od oscilirajućih energetskih mreža okruženih drugim oscilirajućim energetskim mrežama pri ogromnim brzinama. Ove stope oscilovanja variraju - jezgro atoma vibrira 10 na 22, molekul vibrira na 10 na 9, ljudska ćelija vibrira na 10 na 3. Poenta je da je cijeli svemir zapravo jedan vrlo složen sistem energetskih polja u kojem je stanje materije u ovoj koncepciji zapravo samo varijacija u stanju energije. Rezultat svih ovih pokretnih energija, odbijajući se od energije u mirovanju, projektuje 3D mod, obrazac, koji se zove hologram, tojeste projektuje se kao naša stvarnost kakvu doživljavamo.

Svijest se tada može zamisliti kao 3D mrežni sistem superponiran preko svih energetskih obrazaca, navodi McDonnell. Koristeći matematiku, svaka ravan mrežnog sistema može zatim svesti podatke u 2D oblik. Naši binarni umovi tada mogu obraditi podatke i uporediti ih sa drugim historijskim podacima sačuvanim u našoj memoriji. Naša stvarnost se tada formira poređenjima. Desna hemisfera mozga djeluje kao primarna matrica ili receptor za ovaj holografski ulaz, a lijeva hemisfera ga zatim upoređuje sa drugim podacima, svodeći ih na njegov 2D oblik.