Menu
RSS

Reklamno oglašavanje na stranicama portala Beta.ba

Portal Beta.ba svim zainteresiranim nudi mogućnost objavljivanja reklamnog materijala na svojoj internet stranici. Cijena objavljivanja reklamnih bannera utvrđena na sjednici Udruženja Beta.ba i iskazana je u našem cjenovniku oglašavanja koji možete dobiti na zahtjev poslan na našu e-mail adresu.

Za oglašavanje na stranicama portala Beta.ba postoji nekoliko osnovnih pravila. Banner dostavlja oglašivač isključivo u jednom od ponuđenih formata - jpg, png, gif ili swf (flash). Nijedan drugi format bannera ne možemo prihvatiti iz tehničkih razloga.

Plaćanje za oglašavanje se vrši isključivo na transakcijski račun Udruženja Beta.ba po prijemu predračuna u elektronskom obliku (pdf) ili po prijemu printanog računa. Najkraći vremenski rok za objavljivanje bannera je 30 (mjesec) dana. Ako klijent insistira da mu reklamna kampanja traje kraće od 30 dana, plaćanje se vrši prema obračunu za 30 dana.

Portal Beta.ba posebno naglašava da ne može uticati na posjetioce stranice da kliknu na reklamni banner oglašivača. Hoće li neko od posjetilaca kliknuti na banner ne zavisi od portala Beta.ba nego od atraktivnosti bannera ili atraktivnosti reklamne poruke i proizvoda tako da portal Beta.ba ne može snositi odgovornost za to. Odgovornost hoće li neko od posjetilaca kliknuti na banner preuzima na sebe klijent i/ili njegova marketinška agencija koja je dizajnirala i izradila banner.

Za duže reklamne kampanje portal Beta.ba odobrava određene popuste koji se direktno dogovaraju sa klijentom. Pozicije bannera se određuju u zavisnosti od pozicija na templateu stranice portala Beta.ba, što ujedno određuje i dimenzije bannera iskazane u pikselima.

Banneri mogu biti statički i rotirajući, odnosno da se stalno prikazuju ili pak da rotira više bannera na istom mjestu. O položaju, učestalosti prikazivanja bannera i svim drugim stvarima vezanim za to potencijalni klijent se dogovara sa urednikom portala kojeg su za taj posao ovlastila radna tijela Udruženja za razvoj finansijske kulture Beta.ba.

Predstavnici Udruženja za razvoj finansijske kulture Beta.ba te portala Beta.ba smatraju da su svi potencijalni klijenti upoznati sa ovim pravilima koji su posredstvom naše internet stranice javno dostupni svima te da ne treba posebno ukazivati na njih.

Udruženje Beta.ba svim zainteresiranim klijentima nudi određene pogodnosti za periode dužeg oglašavanja, a u takvim se slučajevima pogodnosti prezentiraju svakom klijentu posebno. Posebne, dodatne pogodnosti za marketinške kampanje imaju klijenti koji su se u prethodnom vremenskom periodu već oglašavali na stranicama portala Beta.ba.

Reklamacije na objavljeni oglas prihvaćaju se isključivo u pisanom obliku, i to najkasnije u roku od tri dana od dana objave oglasa. U slučaju da je za reklamaciju odgovorno Udruženje Beta.ba ili portal Beta.ba, klijentu će se odobriti ponovna objava istovjetnog oglasa bez dodatne naknade. Ako je pogreška nastala zbog objektivnih ograničenja u prirodi medija, ili zbog pogrešne pripreme samog oglasa od strane naručitelja, reklamacija se neće uvažiti.