Pasivne kamate
Za razliku od aktivnih kamatnih stopa, odnosno od kamata za kredite - kod kojih uticaj na stvarnu cijenu imaju troškovi povezani s odobravanjem i servisiranjem kredita (pod uslovom da su poznati kod odobravanja) - kod pasivnih kamatnih stopa, tojeste depozita, gotovo da nema razlike između nominalne (NKS) i efektivne kamatne stope (EKS) ili su one pak veoma male.

U donjoj tabeli su prikazane su ponderisane NKS i EKS pasivne kamatne stope na depozite razvrstane prema ročnosti u posljednje tri godine koje je obračunala Agencija za bankarstvo FBiH na osnovu podataka koje mjesečno dostavljaju sve komercijalne banke u Federaciji BiH ovoj instituciji.

Opis / kamata i period NKS 2014. EKS 2014. NKS 2015. EKS 2015. NKS 2016. EKS 2016.
Depoziti do tri mjeseca 0,79% 0,80% 0,27% 0,28% 0,27% 0,27%
Depoziti do 12 mjeseci 1,72% 1,76% 1,25% 1,28% 0,68% 0,69%
Depoziti do tri godine 2,61% 2,64% 2,08% 2,10% 1,59% 1,62%
Depoziti preko tri godine 3,32% 3,34% 2,48% 2,52% 2,33% 2,34%
Prosječne kamatne stope 2,04% 2,07% 1,41% 1,43% 0,88% 0,89%

Napominjemo još jednom da se u gornjem tabelarnom pregledu nalaze podaci o prosječnim ponderisanim aktivnim kamatnim stopama na nivou bankarskog sektora koje ne moraju da odgovaraju kamatnim stopama u bilo kojoj pojedinačnoj komercijalnoj banci u FBiH.

Ponderisana aritmetička sredina je prema definiciji statistički pokazatelj koji za razliku od obične aritmetičke sredine u obzir uzima i uticaj, tojeste važnost faktora za koje se obračunava.

Pasivne kamate su prema definiciji one koje banke plaćaju klijentima (pravna i fizička lica) za držanje novca na računima banke. Pasivna kamata je ona koju banka obračunava i isplaćuje prije svega na oročene i neoročene depozite.

Izdvojeno iz sadržaja