Pasivne kamate
Za razliku od aktivnih kamatnih stopa, odnosno od kamata za kredite - kod kojih uticaj na stvarnu cijenu imaju troškovi povezani s odobravanjem i servisiranjem kredita (pod uslovom da su poznati kod odobravanja) - kod pasivnih kamatnih stopa, tojeste depozita, gotovo da nema razlike između nominalne (NKS) i efektivne kamatne stope (EKS).

No, bez obzira na to, mi u ovom slučaju ipak dajemo pregled isključivo EKS jer je to ipak stvarna „cijena kapitala“, odnosno kamatne stope, pri čemu u slučaju pasivnih kamata EKS pokazuje stvarni iznos koji deponent dobija. Dakle, u donjoj tabeli su prikazane isključivoponderisane efektine kamatne stope na depozite razvrstane prema ročnosti.

Kamatne stope na depozite 31. 12. 2013. 31. 12. 2014. 31. 12. 2015. 30. 06. 2016.
Kratkoročni depoziti 1,67% 1,23% 0,61% 0,38%
do tri mjeseca 1,47% 0,80% 0,28% 0,27%
do jedne godine 1,87% 1,76% 1,28% 0,78%
Dugoročni depoziti 3,23% 2,82% 2,23% 1,84%
do tri godine 3,00% 2,64% 2,10% 1,69%
preko tri godine 4,18% 3,34% 2,52% 2,33%

.

Ukoliko se analizira kretanje ponderisanih prosječnih kamatnih stopa na depozite na godišnjem nivou, u zadnje četiri godine evidentan je kontinuiran pad kamatnih stopa na dugoročne depozite, dok su kamatne stope na kratkoročne depozite, uz prisutne oscilacije, takođe na najnižem nivou u posljednjih pet godina, navodi se u analizi Agencije za bankarstvo Federacije BiH.

.

.

.

.

.

.

.

.

.