Pravno upozorenje
Udruženje Beta.ba skreće pažnju svim posjetiocima internet stranice www.beta.ba da korištenjem cjelokupnog ili nekog dijela sadržaja, kao i preuzimanje materijala i dokumentacije sa ove internet stranice, svi posjetioci automatski i u potpunosti prihvataju ovdje navedene uslove, pravila korištenja sadržaja, pravna upozorenja i odricanje od odgovornosti.

Ukoliko neko iz bilo kojeg razloga ne prihvata bilo koji od uslova i/ili pravila korištenja onda neka jednostavno ne koristiti bilo šta sa ove stranica i ne preuzima bilo kakve materijale i dokumente.

Sav sadržaj i sve informacije objavjene na ovoj internet stranici nude se javnosti na uvid u najboljoj namjeri i vjerovanju da su tačni.

Udruženje Beta.ba i članovi udruženja ne pružaju apsolutno bilo kakve garancije putem ovih internet stranica u vezi bilo kojih informacija, proizvoda ili usluga te na taj način ne mogu biti odgovorni za direktne ili indirektne štete ili pak koristi koje mogu nastati korištenjem bilo kojeg sadržaja.

Informacije na ovim stranicama mogu sadržavati tehničke greške i netačnosti ili druge greške. Takve informacije administrator može promijeniti kada ih uoči, bez prethodnog obavještenja.

Sve informacije, mišljenja, očekivanja i prognoze dobivene su od izvora za koje vjerujemo da su pouzdani. Međutim, članovi udruženja ne garantuju njihovu tačnost ili kompletnost i ne odgovaraju za tačnost informacija dobivenih od vanjskih izvora.

Kompletan sadržaj objavjen na stranicama može se koristiti samo i isključivo u informativne svrhe. Nijedan stav, informaciju ili prognozu ne treba shvatiti kao ponudu, zahtjevanje, nagovaranje ili nametanje kupovine ili prodaje bilo kojeg finansijskog ili sličnog proizvoda ili usluge.

Udruženje Beta.ba ograđuju se od bilo koje odgovornosti - materijalne i moralne - zbog objavljivanja informacija i ne preuzima nikakvu odgovornost za prinose ili gubitke koji bi se mogli ostvariti prilikom korištenja informacija objavljenih na našim stranicama.

Udruženje Beta.ba nema i ne može snositi apsolutno nikakvu odgovornost za proizvode ili usluge koje se nude na reklamnim banerima objavljenim na stranicama portala.

Udruženje Beta.ba isključivi je nositelji ničim ograničenih autorskih, vlasničkih i izdavačkih prava cjelokupnog autorskog sadržaja objavljenog na ovoj internet stranici.

Kopiranje i prenošenje sadržaja sa ove internet stranice, cjelokupnog ili u dijelovima, podložno je Zakonu o autorskim i srodnim pravima u BiH i nije dozvoljeno bez pismene saglasnosti vlasnika autorskih prava.

Udruženje Beta.ba ne polaže autorska prava na tekstove, vijesti i informacije koje su prenesene na ovoj internet stranici iz drugih medija koji, shodno zakonu, polažu autorska i druga prava na taj sadržaj. Takav je sadržaj na našim stranicama jasno označen.

Korištenjem ovih stranica i informacija objavljenih na njima slažete sa gore navedenim uslovima i pravilima korištenja. Ova pravila podložna su izmjenama i smatraju se važećim se od trenutka objavljivanja.

Internet stranica Beta.ba ima firewall koji djelomično ograničava protok informacija sa stranice prema trećim licima. Na taj je način svako neovlašteno prikupljanje bilo kakvih informacija, podataka i mjerenja sa ove internet stranice od strane trećih lica velikim dijelom ograničeno te samim tim nepotpuno i nepouzdano.

Prikupljanje podataka sa internet stranice Beta.ba dozvoljeno je trećim licima isključivo uz pismenu saglasnost Udruženja Beta.ba i u protivnom se smatra pravno nedozvoljenim i nedopuštenim aktivnostima.

Udruženje Beta.ba smatra da su apsolutno svi posjetioci ovih stranica (www.beta.ba) upoznati sa ovdje iznesenim pravnim uvjetima te da nije potrebno dodatno upoznavanje posjetilaca s njima.