Menu
RSS

Pravno upozorenje i uvjeti korištenja sadržaja Beta.ba

Internet magazin Beta.ba svim posjetiocima ove stranice skreće pažnju da korištenjem cjelokupnog sadržaja ili bilo kojeg dijela sadržaja sa ove stranice, kao i preuzimanje materijala i dokumentacije, svi posjetioci automatski i u potpunosti prihvataju ovdje navedene opšte uvjete korištenja. Ako neko od posjetilaca ove stranice iz bilo kojeg razloga ne prihvata bilo koji od uvjeta korištenja onda neka ne koristiti bilo šta sa ove stranica i neka ne preuzima bilo kakve informacije, materijale i dokumente.

Sav sadržaj i sve informacije objavljene na internet stranici Beta.ba nude se javnosti na uvid u najboljoj namjeri i vjerovanju da su tačni. Urednici i novinari portala ne pružaju apsolutno nikakve garancije u vezi bilo kojih informacija, proizvoda ili usluga te tako ne mogu biti odgovorni za direktne ili indirektne štete ili koristi koje mogu nastati korištenjem bilo kojeg sadržaja sa ove internet stranice.

Sve informacije objavljene na stranicama Beta.ba mogu sadržavati tehničke greške i netačnosti ili druge greške. Takve informacije administrator može promijeniti kada ih uoči, bez prethodnog obavještenja. Kompletan sadržaj objavljen na stranicama Beta.ba može se koristiti samo i isključivo u informativne svrhe. Nijedan stav, informaciju ili prognozu ne treba shvatiti kao ponudu, zahtijevanje, nagovaranje ili nametanje kupovine ili prodaje bilo kojeg finansijskog ili sličnog proizvoda ili usluge.

Beta.ba ograđuju se od bilo koje odgovornosti - materijalne i moralne - zbog objavljivanja informacija te ne preuzima nikakvu odgovornost za prinose ili gubitke koji bi se mogli ostvariti prilikom korištenja informacija objavljenih na našim stranicama. Beta.ba nema i ne može snositi apsolutno nikakvu odgovornost za proizvode ili usluge koje se nude na reklamnim bannerima objavljenim na stranicama portala.

Beta.ba isključivi je nositelji ničim ograničenih autorskih, vlasničkih i izdavačkih prava cjelokupnog autorskog sadržaja objavljenog na ovoj internet stranici. Kopiranje i prenošenje sadržaja sa ove internet stranice, cjelokupnog ili u dijelovima, podložno je Zakonu o autorskim i srodnim pravima u BiH te je dozvoljeno samo uz navođenje izvora (naprimjer prenosi Beta.ba).

Beta.ba ne polaže autorska prava na tekstove, informacije, komentare ili vijesti koje su prenesene na ovoj internet stranici iz drugih medija, koji, shodno zakonu, polažu autorska i druga prava na taj sadržaj. Takav je sadržaj na našim stranicama jasno označen.

Korištenjem ovih stranica i informacija objavljenih na njima slažete se sa gore navedenim uslovima i pravilima korištenja. Ova pravila podložna su izmjenama i smatraju se važećim se od trenutka objavljivanja. Beta.ba smatra da su apsolutno svi posjetioci ove internet stranice upoznati sa ovdje iznesenim pravnim uslovima korištenja sadržaja i drugih aktivnosti te da nije potrebno dodatno upoznavanje.