Udruženje Beta.ba
Udruženje Beta.ba iz Sarajeva, Bosna i Hercegovina, je neprofitna, nestranačka i nevladina organizacija čiji je cilj promicanje, širenje i razvoj finansijske kuture kao dijela opće građanske kulture.

Udruženje je osnovala formalna grupa građana na osnivačkoj Skupštini, na kojoj su izabrani članovi radnih tijela Udruženja te na kojoj je usvojen i Statut.

Udruženje je potom, u decembru 2011. godine, službeno registrirano u Ministarstvu pravde Federacije BiH te je u januaru 2012. godine počelo s radom. Udruženje djeluje na području Federacije BiH.

Puni naziv je Udruženje za razvoj finansijske kulture Beta.ba, a osnovi ciljevi su promicanje, širenje i razvoj finansijske kuture kao dijela opće građanske kulture. Ostali ciljevi su promocija i razvoj odgovornog vođenja ličnih finansija, kulture odgovorne potrošnje, štednje i ulaganja te odgovornog i smislenog zaduživanja.

Udruženje je svoje ciljeve definisalo i verificirao na osnivačkoj Skupštini i oni su navedeni u Statutu udruženja. Ministarstvo pravde FBiH svojim je Rješenjem potvrdilo i Statut i ciljeve udruženja.

Udruženje svoje ciljeve, shodno Statutu i Rješenju, ostvaruje kroz razne djelatnosti, pri čemu se posebno fokusira na pružanje cjelokupnih informacija posredstvom svoje internet stranice te printanih i elektronskih publikacija.

Udruženje se u svojim aktivnostima posebno fokusira na segment ličnih finansija fizičkih lica, na odgovorno upravljanje, potrošnju i štednju te investiranje, čime se ostvaruje primarni cilju udruženja, tojeste promocija i razvoj finansijske kulture.

Udruženje Beta.ba ima svoju internet stranicu na domeni www.beta.ba, čija je osnovna svrha realizacija ciljeva udruženja te njegova promocija. Udruženje na svojoj internet stranici objavljuje raznovrstan sadržaj koji je u skladu sa ciljevima i programom rada Udruženja.

Udruženje Beta.ba radi tokom cijele godine, svakog radnog dana u periodu od 10.00 do 14.00 sati, izuzev u periodu kolektivnog zmskog i ljetnjeg godišnjeg odmora (januar i februar te juli i avgust), te za vrijeme državnih i vjerskih praznika.

Svi članovi Udruženja Beta.ba, uključujući i one koji su angažirani u radnim tjelima, rade isključivo na volonterskoj osnovi pored svojih redovnih profesionalnih angažmana te se zbog toga često može desiti da nisu dostupni u pomenutom vremenskom periodu u Udruženju.

Članove Udruženja možete kontaktirati isključivo e-mail porukom koju možete poslati na našu elektronsku adresu link.