Menu
RSS

Aktiva finansijskog sektora u BiH veća 5,5 posto

Ukupna aktiva finansijskog sektora u Bosni i Hercegovini je na kraju 2023. godine iznosila 47,68 milijarde KM (nekonsolidovani podaci) i veća je za 2,51 milijardu KM ili za 5,5 posto u odnosu na isti period prethodne godine, objavila je Centralna banka BiH (CBBiH). Najveće učešće su i dalje imale banke koje su učestvovale sa 87,7 posto u ukupnoj aktivi finansijskog sektora. Društva za osiguranje i reosiguranje učestvuju sa 2,63 milijardi KM, odnosno 5,5 posto od ukupne aktive finansijskog sektora.

Poredeći sa stanjem na kraju 2022. godine, društva za osiguranje i reosiguranje, mikrokreditne organizacije, lizing društva i berze bilježe porast aktive, dok je kod investicionih fondova i brokerskih kuća došlo do neznatnog pada bilansne sume. Na finansijskom tržištu BiH krajem 2023. godine poslovalo je 121 finansijska institucija, koje su uključene u redovnu statistiku CBBiH, i to u bankarskom sektoru 21 banka i jedna razvojna banka.

U sektoru nebankarskih finansijskih institucija (sektor Ostalih finansijskih institucija - OFI) koji obuhvata: 24 društva za osiguranje i jedno društvo za reosiguranje, 28 mikrokreditnih organizacija, 33 investiciona fonda, 4 lizing društva, 7 brokerskih kuća i 2 berze. Stanje ukupne aktive sektora nebankarskih finansijskih institucija (OFI) u BiH je krajem 2023. godine iznosilo 5,87 milijardi KM i veće je za 405,6 miliona KM ili 7,4 posto u poređenju sa stanjem na kraju 2022. godine, a u poređenju sa stanjem na kraju polugodišta 2023. godine veće je za 169,2 miliona KM ili 3,0 posto.

Najveću aktivu u okviru sektora OFI imala su društva za osiguranje i reosiguranje sa 2,63 milijardi KM, što predstavlja učešće od 44,8 posto u ukupnoj aktivi sektora OFI, zatim slijede mikrokreditne organizacije sa 1,54 milijarde KM (26,2 posto učešća), investicioni fondovi sa 1,05 milijardi KM (17,9 posto učešća), lizing društva sa 631,8 miliona KM (10,8 posto učešća), preostalih 23,7 miliona KM (0,4 posto učešća) se odnosi na aktive brokerskih kuća i berzi u BiH.

Na tržištu osiguranja u BiH krajem 2023. godine poslovala su 24 društava za osiguranje i jedno društvo za reosiguranje, od čega 15 društava obavlja djelatnost neživotnog osiguranja, a 10 su kompozitna društva koja obavljaju poslove neživotnog i životnog osiguranja. Društva za osiguranje u BiH bilježe kontinuiran i stabilan godišnji porast aktive i imaju 44,8 posto učešća u ukupnom sektoru OFI.

Aktiva sektora osiguranja (sa uključenim reosiguranjem) krajem 2023. godine iznosila je 2,63 milijarde KM i veća je za 42,2 miliona KM, odnosno 1,6 posto u odnosu na stanje na polugodištu 2023. godine, a u odnosu na isti period prethodne godine veća je za 156,6 miliona KM ili 6,3 posto.